توهین رییس هیئت امنای دانشگاه سجاد (مافی‌نژاد) به دانشجویی در کمیته انضباطی

17 فروردين 1396 – 

 توهین رییس هیئت امنای دانشگاه سجاد (مافی‌نژاد) به دانشجویی در کمیته انضباطی

دانشجو آنلاین 96/1/17:«در این فیلم که حدود یک دقیقه و نیم از صحبت‌های بین این دانشجو و مافی‌نژاد می‌باشد، می‌توانید به وضوح مشاهده کنید که دانشگاه طرز برخوردش با کسی که حرف حق می‌زند و حقیقت را بیان می‌کند چگونه است!
‼️ یادآوری می‌شود این همان دانشجویی است که اول در نشریه‌اش راتخته کردند که دیگر نتواند حقایق را عنوان کند و بعد هم خودش را به کمیته انضباطی کشاندند و حکمی ناعادلانه را به وی دادند که بر طبق آن یک ترم از تحصیل منع شد!
منبع :کانال دانشجویی سجادیون».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

بازديد : 69 بار

دسته بندى خبر : اخبار دانشگاه

http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.822866e4b050d0b8bbb7f5fa8ac5e58b.fa.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=fa&original_referer=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com%2Fdaneshjou_online%2Findex.php%2Funiversity-news%2Fsub-uni-news%2Funinews%2Fitem%2F8372-insulting-the-president-of-the-board-of-trustees-of-the-university-sajjad-mafynzhad-students-disciplinary-committee.html&size=m&text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%20-%20%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20(%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF)%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&time=1491551083747&type=share&url=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com%2Fdaneshjou_online%2Findex.php%2Funiversity-news%2Fsub-uni-news%2Funinews%2Fitem%2F8372-insulting-the-president-of-the-board-of-trustees-of-the-university-sajjad-mafynzhad-students-disciplinary-committee.html

http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/Et_DESHn6-L.js?version=42#channel=f293e8b4d1bca8&origin=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.comhttps://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/Et_DESHn6-L.js?version=42#channel=f293e8b4d1bca8&origin=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com

https://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FEt_DESHn6-L.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df284090b5e43d84%26domain%3Ddaneshjuonline.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fdaneshjuonline.com%252Ff293e8b4d1bca8%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com%2Fdaneshjou_online%2Findex.php%2Funiversity-news%2Fsub-uni-news%2Funinews%2Fitem%2F8372-insulting-the-president-of-the-board-of-trustees-of-the-university-sajjad-mafynzhad-students-disciplinary-committee.html&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=true&width=200

https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&annotation=inline&width=120&hl=en&origin=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com&url=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com%2Fdaneshjou_online%2Findex.php%2Funiversity-news%2Fsub-uni-news%2Funinews%2Fitem%2F8372-insulting-the-president-of-the-board-of-trustees-of-the-university-sajjad-mafynzhad-students-disciplinary-committee.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.jCuyT93K8tU.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DAQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCOhsv9xX_WBHU8Tw401kRqG7k3UMQ#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1491551081635&parent=http%3A%2F%2Fdaneshjuonline.com&pfname=&rpctoken=30307761

ويدئو

مشاهده ساير خبرها در اين دسته بندى : « دانشجویان پولی بیش از 60 درصد جمعیت دانشجویی دانشگاه تهر

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s